ຮ້ານເຮັດວຽກ ຮູບພາບ

ຮູບຖ່າຍທີ່ບ່ອນເຮັດວຽກ1
ຮູບ​ພາບ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ3
ຮູບ​ພາບ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ2
ຮູບ​ພາບ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ 4

ງານວາງສະແດງຮູບພາບ

ຮູບພາບງານວາງສະແດງ (6)
ຮູບພາບງານວາງສະແດງ (2)
ຮູບພາບງານວາງສະແດງ (3)
ຮູບພາບງານວາງສະແດງ (5)
ຮູບພາບງານວາງສະແດງ (4)
ຮູບພາບງານວາງສະແດງ (7)
ຮູບພາບງານວາງສະແດງ (1)

ສົ່ງອອກຕະຫຼາດ

ຜະລິດຕະພັນຂອງກຸ່ມ UP ໄດ້ສົ່ງອອກໄປຫຼາຍກວ່າ 80 ປະເທດ.

ຕະຫຼາດສົ່ງອອກ 2